Deklaracja dostępności

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej weeia.p.lodz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Serwis internetowy Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, a także część treści na nim zamieszczonych powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
ul. Bohdana Stefanowskiego 18,
90-537 Łódź
mail: maciej.dankowski@p.lodz.pl

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

Dostępność architektoniczna

W większości budynków należących do Wydziału brak jest barier architektonicznych, które utrudniają poruszanie się po obiekcie.

W budynku A10, A11 i A12 zamontowane są windy (wewnętrzna i zewnętrzna), pochylnie ułatwiające poruszanie się po kondygnacjach. W największych audytoriach przewidziane są miejsca przeznaczone dla studentów poruszających się na wózkach. Zamontowania jest także pętla indukcyjna.

Budynki posiadają osobną toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem A10 znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W budynku A10 osoby z niepełnosprawnością ruchową najbardziej utrudniony mają dostęp do laboratoriów umiejscowionych na półpiętrach w klatkach schodowych I oraz II. Prowadzą tam tylko schody. Dotyczy to laboratoriów automatyki oraz przekładników.

Podobny problem występuje z dotarciem do pomieszczeń laboratoryjnych na V piętrze, gdzie tylko do IV piętra można wjechać windą.

W budynku A12 problemem okazuje się dostęp do Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych. Z poziomu I-go piętra do Instytutu wejść można pokonując kilka schodów. Wejście z parteru na pierwsze piętro jest możliwe tylko poprzez klatkę schodową, podobnie jest z zejściem do poziomu -1.

Identyczny problem z występuje w części budynku należącej do K-23 oraz do I-21. Tam poruszanie się pomiędzy kondygnacjami możliwe jest tylko klatkami schodowymi.

 

Nauczyciele akademiccy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, umożliwiają zmianę miejsca egzaminów/zaliczeń, wydłużają także czas jeśli jest to potrzebne.

Możliwe jest także otrzymywanie materiałów wydrukowanych powiększoną czcionką.

Konsultacje mogą odbywać się za pomocą wideokonferencji, videoczatów i innych form komunikacji elektronicznej.

W latach ubiegłych były przypadki wparcia studentów niepełnosprawnych przez asystenta dydaktycznego.

Wydział nie dysponuje tłumaczem języka migowego.

Nie posiadamy także drukarki przeznaczonej do druku w alfabecie Braille’a oraz urządzeń i oprogramowania wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością.

Strona dziala - zabbix