Nominacja profesorska

Data dodania 23/01/2023 - 08:25
Kategorie

Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr. hab. inż. Irenie Wasiak

Image

Prof. Irena Wasiak jest absolwentką Wydziału Elektrycznego PŁ (obecnie EEIA) i od czasu ukończenia studiów pracuje w Instytucie Elektroenergetyki naszej Uczelni. W roku 1987 uzyskała stopień doktora, a w roku 2007 doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora otrzymała postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zainteresowania naukowe prof. I. Wasiak dotyczą problematyki związanej z funkcjonowaniem  systemu elektroenergetycznego, a w szczególności sieci dystrybucyjnych z generacją rozproszoną. Obszar działalności naukowej obejmuje zagadnienia modelowania elementów sieci, analizy oddziaływania  źródeł OZE na pracę systemu oraz  metod i środków zwiększenia efektywności pracy źródeł oraz poprawy jakości i niezawodności dostawy energii elektrycznej odbiorcom. Osiągnięcia naukowe obejmują oryginalne rozwiązania w tym zakresie z  wykorzystaniem zasobników energii,  dedykowanych urządzeń kompensacyjnych oraz systemów zarządzania pracą sieci.

W dorobku naukowym prof. I. Wasiak znajdują się 2 monografie i 5 rozdziałów w monografiach oraz ponad 130 publikacji, w tym artykuły w punktowanych czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz referaty w recenzowanych międzynarodowych konferencjach naukowych.

Prof. Wasiak kierowała zespołem PŁ uczestniczącym w 4 projektach UE poświęconych integracji źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetycznym. Była także kierownikiem  4 projektów krajowych, finansowanych przez KBN, MNiSzW i NCBiR, oraz głównym wykonawcą w 3 kolejnych projektach o podobnej tematyce. Za najważniejszy uznaje udział w projektach międzynarodowych, który przyczynił się do stworzenia koncepcji, a następnie budowy w Instytucie Elektroenergetyki Laboratorium Generacji Rozproszonej, unikatowej w skali kraju oraz wiodącej w skali europejskiej infrastruktury badawczej.  Laboratorium to umożliwia prowadzenie badań naukowych oraz testujących w zakresie systemów generacji rozproszonej, a jednocześnie stanowi realnie funkcjonujący mikrosystem energetyczny, który dostarcza energię elektryczną i ciepło do budynków wydziału EEiA.

Jest ekspertem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w grupie KIS 4 „Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”,  członkiem Rady Naukowej ogólnopolskiej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER),

Sekcji Systemów Elektrotechnicznych Komitetu Elektrotechniki PAN (członek stowarzyszony) oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, stowarzyszeń PTETiS i SEP oraz komitetu naukowo-technicznego SEP ds. Jakości i efektywnego użytkowania energii elektrycznej. Jest także członkiem Rady Programowej i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Electrical Power Quality and Utilisation – Journal” oraz komitetów naukowych i programowych międzynarodowych konferencji tematycznych.

Prof. Wasiak kieruje zespołem Sieci elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki od roku 2008.  W latach 2002-2008 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale EEIA, a  w latach 2013-2020 dyrektora Instytutu. Została odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Pozanaukowe zainteresowania to podróże, muzyka klasyczna i teatr, lubi tez ogród i najchętniej  w nim odpoczywa.

Strona dziala - zabbix